Privaatsuspoliitika

(„Von Baer“ või „meie“ või „me“) suhtume andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Von Baer kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni.

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Metaandmed
Võite kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub Von Baer ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:
Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.
Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.

Konto
Kui loote meie veebilehel konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, arve ja saadetiste edastamise aadress. Von Baer töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone.

Tootetellimused
Kui tellite toote meie veebilehe kaudu, kogub ja töötleb Von Baer teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed (kui konto on loodud), nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, arve ja saadetiste edastamise aadress. toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, teie poolt klienditeenindusele saadetud lisainfo. Von Baer töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust.

Loosimised:
Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb Von Baer teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks valimine, auhind, vastus viktoriini küsimusele. Von Baer töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada.

2. Kolmandad isikud

 • Edastamine teenuse osutajatele
  Von Baer võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad Von Baer andmete töötlejana, et osutada Von Baer’le teatud teenuseid, näiteks makseteenuste pakkujad, veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.
  Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus. Maksekeskuse kaudu sooritatud maksed: Von Baer OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Von Baer OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 • Teised vastuvõtjad
  Von Baer võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.
 • Isikuandmete rahvusvaheline edastamine
  Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. Nende hulgas on veebilehel http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htmloetelus nimetatud riigid, mis tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Vastuvõtjad USAs on osaliselt sertifitseeritud EL-USA Pricacy Shield raamistiku alusel ning seega tunnustatakse, et nad tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Von Baer võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Võite küsida koopiat nendest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

3. Töötlemise õiguslikud alused

Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:
• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
• töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
• töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
• töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
• töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
• töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;
• muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.

Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
• töötlemine on vajalik Von Baer või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades.
• töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
• töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames;

Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.

Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, (iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete kaasaskantavust, (vi) avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning (vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.
Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

Antud veebileht kasutab küpsiseid.

6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Von Baer’l on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

7. Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:
Von Baer OÜ, Rotermanni 7, 10111 TALLINN, [email protected]

Tingimused

1. Üldiste tingimuste kehtivus
1.1.Üldised tingimused kehtivad vonbaer.ee klientide (edaspidi Klient) ja vonbaer.ee haldaja Von Baer OÜ (edaspidi Von Baer) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2.Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Von Baer jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.vonbaer.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4. Kaupade ostmine toimub Von Baeri kodulehe www.vonbaer.ee kaudu.
1.5. Von Baeri koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud tingimustega ja on nendega nõus.

2. Ostu vormistamine
2.1. Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ja sooritab e-poe tellimuse.
2.1.1. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
2.2. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus.
2.3. Arve tasumiseks on aega 2 kalendripäeva.
2.4.Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud Von Baer arvelduskontole soovitavalt 100% ulatuses, kuid mitte vähem kui 50% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast (50% tasumise korral on tegemist lunapakiga, vaata täpsemalt punkti 4.2.4.1).
2.5.Tooteid ei ole võimalik broneerida
2.6.Tellimused pannakse 99% juhtudel teele samal päeval! Tingimusel, et see on vormistatud ja makse laekunud enne kella 16:00. L-P tehtud tellimused pannakse posti järgneval esmaspäeval. NB! Pangalingimaksed laekuvad koheselt ja ülekanded 3x päevas.

3. Tellitud kauba eest tasumine
3.1.Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel.
3.1.2.Tasumine toimub pangalingi kaudu ülekandega.
3.1.3. Arve alusel pangaülekandega 2 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitamise hetkest.
3.2. Rahvusvahelise ülekande korral tasub Klient tehingu sooritamisega kaasneva teenustasu.
3.3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Von Baer seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.
3.4.Von Baeril on õigus Kliendi edaspidised ostud piirata, kui Klient on tellimuse tühistanud vähemalt kolmel korral.

4.Kauba kohaletoimetamine
4.1. Pärast ülekande laekumist postitatakse Kliendi tellimus ühe tööpäeva jooksul. Kui ülekanne laekub enne 16.00, pannakse saadetis teele samal päeval. Nädalavahetustel tellimusi ei väljastata.
4.2. Kaup tarnitakse kliendile vastavalt tema valitud tarneviisile:
4.2.1. Eesti-sisene SmartPOST pakiautomaat (pakke- ja saatekulud 3€)
4.2.2. Eesti-sisene Omniva pakiautomaat (pakke- ja saatekulud 3€)
4.2.3. Eesti-sisene Omniva Kullerteenus (pakke- ja saatekulud 5€)
4.2.4. Eesti-sisene Cargobusi pakiteenus (pakke- ja saatekulud 10€)
4.2.5. Kaubale järgi tulemine meie esinduspoodi (tasuta)

5. Tellimusest taganemine
5.1.Von Baer jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud Von Baeri arvelduskontole 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest.
5.2.Kui posti vahendusel tellitud kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada. Toote tagastamisest tuleb Von Baer kliendituge enne postitamist teavitada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates info aadressile [email protected]
5.2.1.Tagastus tuleb Von Baerini toimetada 14 päeva jooksul alates tagastuse teavituse ärasaatmisest.
5.3.Tagastatav kaup peab olema personaliseerimata (ei ole eritellimus / ei sisalda initsiaale või graveeringut), kasutamata, siltidega, rikkumata ja rikkumata originaalpakendis. Tagastus tuleb teha SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi vahendusel.
5.3.1 Personaliseeritud kaupa (eritellimus / kaup initsiaalide ja/või graveeringuga) on võimalik tagastada ainult juhul, kui tegemist on Von Baeri poolse praagiga. Sellisel juhul vahetame kauba välja.
5.4.Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest Von Baerini
5.5.Tagastamise kulu tasub Klient.
5.6.Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu Von Baer. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Kliendil defektist/valest tootest Von Baerile e-maili teel teada anda.
5.7.Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Von Baer endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.
5.8.Von Baer ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda kuvarite erinevast seadistusest Kliendi ja Von Baer monitoride vahel.
5.9.Von Baer ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda nahatooni erinevusest. Igal loomanahal on oma unikaalne muster ja värvitoon.
5.10.Kui Klient teeb postituse valesse pakiautomaati või valele aadressile, ei toimu Von Baer poolt antud paki pealekorjet ning see suunatakse Kliendile tagasi. Uue postituse postikulu jääb Kliendi kanda.
5.11.Tagastamis- ning ümbervahetusõigus ei laiene toodetele, mis on ostetud Kliendi poolt kohapealt meie kontorist. Sellisel juhul on Kliendil olnud võimalus tootega eelnevalt tutvuda (proovida)

6. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1.Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Von Baer.
6.2.Kui tootel esineb esimest korda puudus, valib Müüja, millist õiguskaitsevahendit kohaldatakse (kas toode parandatakse või asendatakse). Sama vea (teatud juhtudel ka erineva vea) teistkordsel esinemisel peab Klient ise valima, kas ta soovib lasta toodet parandada, asendada või üleüldse lepingust taganeda.
6.3.Kui toote parandamine või asendamine tekitab Kliendile põhjendamatuid ebameeldivusi (sh ka korduvalt paranduses viibimine) võib Klient lepingust taganeda ning kogu makstud raha tagasi nõuda (VÕS § 223 lg 3).
6.4.Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile [email protected] järgneva infoga:
6.4.1.Kliendi nimi ja kontaktandmed;
6.4.2.kaebuse esitamise kuupäev;
6.4.3.tellimise kuupäev;
6.4.4.tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
6.4.5.Von Baerle esitatav nõue;
6.4.6. arve number, võimalusel lisada arve koopia.
6.5.Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 14 päeva jooksul pärast defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Von Baerlt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
6.6.Von Baer ei vastuta:
6.6.1.Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
6.6.2.defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
6.6.3.toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1.Von Baer vastutab Kliendi ees Von Baer poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2.Klient vastutab Von Baer ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3.Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4.Von Baer ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8. Muud tingimused
8.1.Von Baer kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Von Baer ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.
8.2.Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Von Baer Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3.Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Von Baerl õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
8.4. Von Baeril on õigus valida oma klientuuri. Mõjuvatel põhjustel on Von Baeril õigus jätta Klient teenindamata. Mõjuvateks põhjusteks on Kliendipoolse alusetu laimu levitamine, problemaatiline suhtumine Von Baeri tegevusse (Von Baeri poolt mitte tekitatud põhjustel) jne.
8.4.1. Kui tellimus on Kliendi poolt sooritatud ning Von Baer ei soovi antud Klienti teenindada, tühistatakse tellimus ning arve tasutuse korral tagastatakse Kliendile raha 14 päeva jooksul.