Privaatsuspoliitika

(„Von Baer“ või „meie“ või „me“) suhtume andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Von Baer kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni. Von Baeril on õigus ühepoolselt täiendada ja/või muuta privaatsuspoliitikat

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise eesmärgid

Õiguslik alus

Kontaktandmed: Ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber

Tellimuste esitamise võimaldamiseks

Lepingu täitmiseks  (IKÜM art 6 (1)-b))

Kliendiga ühenduse võtmiseks

Loosimisel osalemise võimaldamiseks, võidust teavitamiseks

Müügilepingu sõlmimiseks ja müügilepingu täitmiseks

Nõusolek (IKÜM art 6 (1)-a))

Tellimuse andmed: tellimuse kuupäev, tellimuse nr, tellimuse sisu, sh toote tüüp, kogus, ostuhind, tellimuse kohta esitatud erisoovid, tellimuse staatus,  kohaletoimetamise viis, kohaletoimetamise aadress, toote tagastamised

Kliendikaebuste lahendamiseks ja taganemisõiguse võimaldamiseks

Lepingu täitmiseks  (IKÜM art 6 (1)-b))

Raamatupidamise seaduses või maksukorralduse seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks

Makse andmed: muu maksevahendi andmed, maksete ajalugu

Õigusnõuete ja -vaidlustega tegelemiseks ning nende lahendamiseks

Seadusest tulenev kohustus (ÜM art 6 (1)-c))

Veebilehe kvaliteedi parandamiseks

Lepingu täitmiseks  (IKÜM art 6 (1)-b))

Metaandmed: Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.

Veebilehel esinevate vigade leidmiseks

Õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))

Kliendile uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks

Turunduse andmed: teave selle kohta, kas meile on antud nõusolek turundusliku sisu edastamiseks, andmed loosimistel osalemise kohta

Loosimistes osalemise võimaldamiseks, võidust teavitamiseks, auhinna kättetoimetamiseks

Nõusolek (IKÜM art 6 (1)-a))

2. Kolmandad isikud

  • Edastamine teenuse osutajatele
    Von Baer võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad Von Baer andmete töötlejana, et osutada Von Baer’ile teatud teenuseid, näiteks makseteenuste pakkujad, veebilehe teenuse pakkujad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nimetatud isikud töötlevad klientide isikuandmeid volitatud töötleja ja vastavalt Von Baeri poolt esitatud tingimustele. Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.
  • Teised vastuvõtjad
    Von Baer võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.
  • Isikuandmete rahvusvaheline edastamine
    Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Von Baer võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Võite küsida koopiat nendest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust punktis 7. („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

3. Töötlemise õiguslikud alused

Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.

Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, (iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete ülekandmist, (vi) õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil ning (vii) avaldada vastuväide automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7. („Võtke ühendust“) sätestatud viisil. Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

Käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste klientide õigused või Von Baeri juriidilised kohustused piirata kliendi õigusi.

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

Antud veebileht kasutab küpsiseid.

6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Von Baer’il on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat.

Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

7. Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust: https://vonbaer.ee/kontakt/